Телефон строителен надзор 0887 277 115

ул. "Варшава" 7

гр. Пловдив, 4000

office@stroitelen-nadzor.com

За нас

„Нестър Корект” ЕООД е фирма, регистрирана 2001г. в Агенция по вписванията, гр. Пловдив със седалище гр. Пловдив, ул. “Варшава” №7 , с управител Нели Рангелова Стършанова.   От 2001г. е лицензирана  от ДНСК за упражняване на строителен надзор с Лиценз СНЮ-746 , от 2006г. е прелицинзирана от МРРБ с лиценз № ЛК000535/12.07.2006г. за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Предоставяните от фирмата услуги могат да се обособят в:

- Консултантска дейност в проучване и управление на строителните процеси, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския цикъл;

- Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;

- Консултантски услуги при изпълнение на строителството и въвеждането на строежите в експлоатация : строителен надзор , инвеститорски контрол , изготвяне на технически паспорти на ново построени и стари сгради , технически контрол при изпълнение на строежи пета категория.

Персоналът на “”Нестър Корект” ЕООД е общо 22 души.

  • Ръководители                                   1
  • Главен счетоводител                         1
  • Експерти                                           19
  • Сътрудници                                       1

Основни клиенти на фирмата са частни предприемачи и Общини.

През 2011 година “ Нестър Корект” ЕООД разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със стандарт DIN EN ISO 9001:2008.